Xen

Xen

En aquesta pàgina s’explica pas a pas com instal·lar i configurar la màquina física que utilitzem com a Host Xen

Base

 iface eth0 inet static
   address 192.168.0.4
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.0.1
 auto lo eth0
 apt-get install openssh-server

Proxy Apache

 apt-get install apache2
 ln -s ../mods-available/proxy_http.load /etc/apache2/mods-enabled/proxy_http.load
 ln -s ../mods-available/proxy.load /etc/apache2/mods-enabled/proxy.load
 ln -s ../mods-available/proxy.conf /etc/apache2/mods-enabled/proxy.conf
 rm /etc/apache2/sites-enabled/000-default
 vim /etc/apache2/sites-enabled/001-proxy

Afegir aquest contingut base:

 NameVirtualHost *
 <Proxy *>
   Allow from all
 </Proxy>
 ProxyPreserveHost On

Per cada host afegir:

 <VirtualHost *>
   ServerName ''domini''
   ServerAlias *.''domini''
   ProxyPass / http://''ip_servidor''/
 </VirtualHost>

Exemple:

 <VirtualHost *>
   ServerName catux.org
   ServerAlias *.catux.org
   ProxyPass / http://192.168.0.100/
 </VirtualHost>

Xen

 apt-get install xen-linux-system-2.6.18-4-xen-686 sysfsutils libc6-xen bridge-utils

xen-tools

Les xen-tools no són vitals, però faciliten molt la tasca de creació de noves màquines virtuals.

apt-get install xen-tools
 dir = /home/xen
 kernel = /boot/vmlinuz-2.6.18-4-xen-686
 initrd = /boot/initrd.img-2.6.18-4-xen-686
 debootstrap = 1
 size = 2Gb
 dist = etch
 gateway = 192.168.0.1
 netmask = 255.255.255.0
 mirror = http://ftp.rediris.es/debian/
 mkdir /home/xen

Màquines virtuals

 xen-create-image --hostname ''domini'' --ip ''ip''

Exemple (per crear la màquina “catux.org”):

 xen-create-image --hostname catux.org --ip 192.168.0.101
 xm create ''domini''.cfg

Exemple:

 xm create catux.org.cfg
xm console ''domini''

Exemple:

 xm console catux.org
 passwd

NOTA: En una instal·lació de Debian Lenny s’ha d’instal·lar el paquet ‘’‘libc6-xen’‘’ per evitar els errors de l’estil ‘‘4gb seg fixup, process syslogd (pid 1107)’‘

NOTA2: Si actualitzem el kernel de la nostre màquina, després haurem de tornar a executar l’script amb /etc/xen/scripts/network-bridge start i reiniciar la màquina virtual

last updated on 11 Apr 2015, 7:37 p.m.
Back