Debian Tricks

Debian Tricks

Compartir Internet d’una interfície a l’altre

Recorda definir la IP de cada ordinador mitjançant

 ifconfig eth0 192.168.1.23

I després executar el següent script a l’ordinador que te internet

 IPTABLES="/sbin/iptables"
 IN_HOST="192.168.1.1"
 $IPTABLES -F
 $IPTABLES -t nat -F
 $IPTABLES -t mangle -F
 $IPTABLES -P INPUT ACCEPT
 $IPTABLES -P FORWARD DROP
 $IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
 $IPTABLES -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
 $IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
 #On eth2 és la segona interficie que emet internet
 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Apt-key

En el cas de no tenir la clau d’un repositori

 W: There is no public key available for the following key IDs: 9AA38DCD55BE302B
 W: GPG error: http://ftp.rediris.es etch Release: Las firmas siguientes no se 
 pudieron verificar porque su llave pública no está disponible: NO_PUBKEY 9AA38DCD55BE302B
 W: Tal vez quiera ejecutar 'apt-get update' para corregir estos problemas

S’ha d’executar

 gpg --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys  9AA38DCD55BE302B
 gpg --armor --export 9AA38DCD55BE302B | sudo apt-key add -
 aptitude update

last updated on 11 Apr 2015, 7:41 p.m.
Back