Quota

Quota

Introducció

Els usuaris tendeixen a omplir tot l’espai del disc dur. La feina de l’administrador és la de limitar l’espai de l’usuari d’una forma raonable amb les anomenades quotes de disc.

Instal·lació

apt-get install quota quotatool
dpkg-reconfigure quota

Per a que les quotes funcionen, caldrà modificar el fitxer /etc/fstab i afegir en el quart paràmetre (options) les opcions ,usrquota,grpquota.

Per exemple, si el punt de muntatge on es volen aplicar les quotes és /, editarem /etc/fstab i substituirem la línia:

/dev/sda1    /        reiserfs notail     0    1

Per:

/dev/sda1    /        reiserfs notail,usrquota,grpquota     0    1

A continuació, reinicialitzarem el sistema.

Personalització del servei

Una vegada instal·lat el servei de quotes, podem restringir l’espai a cada usuari o grup, modificant els següents paràmetres:

Abans de continuar, si odiem el vi, podem canviar l’editor de quotes per altre (com p.e. joe) amb:

export EDITOR=joe

Fitxers de configuració

Primerament. caldrà crear els fitxer /aquota.group i /aquota.user:

quotacheck -c -m -f /dev/sda1

Canviant el Soft i Hard Limit d’un usuari

Per a canviar el Soft i Hard Limit d’un usuari:

edquota -u manoloohara
 Disk quotas for user manoloohara (uid 1000):
 Filesystem          blocks    soft    hard   inodes   soft    hard 
 /dev/sda1            13     0     0     4    0     0

I canviem els valors al nostre gust els valors soft i hard.

Canviant el Soft i Hard Limit d’un grup

Per a canviar el Soft i Hard Limit d’un grup:

edquota -g alumnes
 Disk quotas for group alumnes (gid 110):
 Filesystem          blocks    soft    hard   inodes   soft
 /dev/sda1             0     0     0     0    0

Canviant el Grace period

Per canviar el Grace Period:

edquota -t
 Grace period before enforcing soft limits for users:
 Time units may be: days, hours, minutes, or seconds
 Filesystem       Block grace period   Inode grace period
 /dev/sda1           7days         7days

Monitoritzant el servei

Per a monitoritzar el servei de quotes:

 # quotacheck -f /dev/sda1
 # repquota /dev/sda1
 *** Report for user quotas on device /dev/sda1
 Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
             Block limits        File limits
 User      used  soft  hard grace  used soft hard grace
 ----------------------------------------------------------------------
 root   -- 210489    0    0     17341   0   0
 daemon  --    1    0    0       3   0   0
 man    --   451    0    0       16   0   0
 news   --    1    0    0       1   0   0
 Debian-exim --   5    0    0       8   0   0
 groucho  --   13    0  1000       4   0   0

Exercici 1: Documenta com crear una quota de disc de 10Mb per a l’usuari1 i l’usuari2 i altra quota de 20Mb per al grup ‘alumnes’. Comprova que funciona.

Exercici 2: Documenta com crear una quota amb 10Mb de Soft Limit i 15Mb de Hard Limit per a l’usuari3 amb un Grace Period de una setmana. Omple /home/usuari3 amb 12Mb. Canvia l’hora del sistema per comprovar el Grace Period.

Disk quotas for user usuari3 (uid 1004): Filesystem blocks soft hard inodes soft hard /dev/sda1 16 10000 15000 4 0 0

Times to enforce softlimit for user usuari3 (uid 1004): Time units may be: days, hours, minutes, or seconds Filesystem block grace inode grace /dev/sda1 7days 7days

usuari3@debian-gandalf:~$ dd if=/dev/zero of=fitxer12mb bs=12M count=1 sda1: warning, user block quota exceeded. 1+0 registres llegits 1+0 registres escrits 12582912 octets (13 MB) copiats, 0,212829 s, 59,1 MB/s

debian-gandalf:~# date 12312314 dj des 31 23:14:00 CET 2009

Exercici 3: Explica com creus que el sistema verifica les quotes dels usuaris.

El sistema de fitxers controla els blocs que ocupa l’usuari i els compara amb els limits especificats a la configuració.

Quotes amb Webmin

Exercici 4: Documenta com crear quotes de 10Mb per als usuaris alumne_webmin1 i alumne_webmin2 amb Webmin.

Exercici 5: Documenta les opcions de Webmin necessàries per a que cada vegada que es cree un usuari des del propi Webmin, tinga un Soft Limit de 30Mb i un Hard Limit de 35Mb.

last updated on 11 Apr 2015, 7:45 p.m.
Back