Processes

Processes

Trabajando con ps

1.Quin procés ocupa més temps de processador?

gandalf:~ franhp$ ps aux | head -n 2 USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND franhp 171 27,1 10,6 708372 223324 ?? S 9:45PM 9:07.36 /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -psn_0_57358 gandalf:~ franhp$

2.Què fa ps aux?

Mostra l’estatus dels processos.

Finalizando un proceso

 1. Explica com pots matar un zombie.

  kill -9 el_PID

 2. L’usuari Pep i l’usuari Joan executen el programa ‘mc’. El sistema corre 10.000 processos. El programa ‘mc’ es penja a Pep i l’usuari root ha de matar-lo. Quins pasos ha de seguir?

  ps aux | grep mc | grep Pep kill el_PID

 3. Explica les 3 maneres d’acabar amb un procés, de + a - amables. Quina creus que és la que més s’utilitza?

  kill -3 (SIGQUIT) kill -15 (SIGTERM) kill -9 (SIGKILL), la que més s'utilitza

 4. El comandament kill mata sempre el procés?

  Si, sempre que el pare no torni a reviure el fill matat

Segundo plano (background) y primer plano (foreground)

 1. Què fa l’ordre wget -r --tries=10 http://fly.srk.fer.hr/ -o log.txt &?

 2. -r recursiu

 3. --tries=10 intents màxims
 4. -o log.txt posa el output al fitxer log.txt
 5. & envia el procés al background

Preguntas TEST

 1. ¿Cual será la salida del comando ps -ae? a. Sólo se muestran los procesos para el usuario actual, menos la sesión principal. b. Sólo se muestran los procesos para el usuario actual, incluida la sesión principal. c. Se muestran todos los procesos de todos los usuarios. d. Se muestran todos los procesos de todos los usuarios, menos cualquier sesión principal.

 2. ¿Cual de los siguientes comandos, produce el mismo resultado que el comando ps -e? a. ps -f b. ps -A c. ps -l d. ps -u

 3. ¿Cual de los siguientes comandos ejecuta un proceso en segundo plano? a. - b. + c. % d. &

 4. Estando a punto de dejar la oficina por hoy, hace un minuto que se lanzó un trabajo de compilación que puede durar horas en segundo plano. Cuando ésta compilación acabe, se necesita que otro proceso se ejecute para imprimir unos resultados. ¿Cual de los siguientes comandos se usará para realizar estas tareas? a. bg {proceso} b. fg {proceso} c. wait $! ; {proceso} d. sleep ; {proceso}

 5. ¿Cual de los siguientes, representa al trabajo más reciente, lanzado en segundo plano, tal como muestra el comando jobs? a. [1] Running {proceso} b. [1]- Running {proceso} c. [1]% Running {proceso} d. [1]+ Running {proceso}

 6. Se quiere ver un listado completo de todos los procesos que hay actualmente en ejecucion, y guardar una copia en un fichero llamado ‘procesos’. ¿Que comando, o conjunto de comandos se usaría para esto? a. ps -f ; ps -f > procesos b. ps -ef >> procesos c. ps -ef | tee procesos d. ps -ef ; tee procesos

last updated on 11 Apr 2015, 7:45 p.m.
Back