Permissions

Permissions

Usando permisos para controlar el acceso a los ficheros

Tenim els següents fitxers:


 1. Quins permisos ha de tenir, com a mínim, el fitxer ‘programa.exe’ per a que es puga 2. executar sols per ‘pasqualet’ i el grup ‘camela’? 110

 2. Quins permisos ha de tenir, com a mínim, el fitxer ‘dades.txt’ per a que el llegir i escriure ‘rosa’, i per a que ‘triunfitos’ el puga llegir i per a que qualsevol altre usuari que no siga els anteriors sols el puga llegir? 644

 3. Les claus dels usuaris, el seu nom, el seu intérpret de comandes i altres dades, estan emmagatzemades en /etc/passwd- Explica els permissos d’aquest fitxer.

  debian-gandalf:~# ls -lah /etc/passwd - rw-r--r-- 1 root root 1,1K 9 nov 22:42 /etc/passwd

  L’ha de poder llegir tothom i l’ha de poder modificar només root

 4. El dimoni ‘apache’ serveix les pàgines web dels usuaris. Aquestes pàgines, per defecte, estan a ~/public_html/ i s’accedeixen des d’un navegador amb http://ip_servidor/~nom_usuari El dimoni ‘apache’ Ès executat pel usuari ‘www-data’ i pel grup ‘www-data’. Explica els permisos que ha de tenir com a mínim el fitxer /home/pasqualet/public_html/index.html per a que el dimoni ‘apache’ el puga mostrar als usuaris que teclegen http://www.servidor.com/~pasqualet/index.html 004

 5. Quins permisos ha de tenir com a mínim el directori /home/pasqualet/public_html ? 001

 6. Com puc fer que sols jo puga entrar al meu home? 700 (rwx) per accés complert

 7. Com puc fer que tothom puga esborrar-li fitxers a l’usuari ‘nobita’? 777

 8. Com puc fer que, per defecte, sols jo puga llegir i escriure els meus fitxers?

 A /etc/adduser.conf hem de modificar el parametre DIR_MODE a 0600

Ejercicios TEST

 1. ¿Cuál de los siguientes permisos se representa por el valor numérico 44? A. - - - - - - - r w - B. - - - - r w - - - - C. - - - - r - - r - - <- D. - r - - r - - - - -

 2. ¿Cuales serán los permisos del archivo ejecutable “portable” cuando se utilice chmod con el valor numérico 1777? A. - r w s r w x r w x B. - r w x r w s r w x C. - r w x r w x r w t <- D. - r w x r w x t w T

last updated on 11 Apr 2015, 7:45 p.m.
Back