Builtin commands

Builtin commands

Cambiando directorios

 1. Explica què fa l’ordre ‘ls ~/.history’.

  Llista el fitxer .history del home de l’usuari

Listando los contenidos de un directorio

 1. Explica què fa l’ordre ‘ls -adlh /etc’.

 2. -a Llista tots els continguts del directori

 3. -d Mostra el nombre del directori en el llistat
 4. -l Mostra informació en linies
 5. -h Mostra les mides de forma més llegible

 6. Escriu l’ordre que mostre el nom dels fitxers del directori /etc de més gran a més petit, en columnes, i la grandària del fitxer en kb.

ls -SsC /etc

Determinando el tipo de fichero

 1. De quin tipus són els fitxers de: /etc, /bin i /dev.

Configuració, binaris i dispositius

Cambiando la fecha de accesotimestamp

 1. Crea el fitxer buit ‘dadestxt’
 touch dadestxt

Copiando Archivos

 1. Explica què fa l’ordre cp -d /etc/* ~/copia_etc.

  Copia el contingut de /etc/ al directori del ‘’home’‘ de l’usuari que s’anomena copia_etc, mantenint els enllaços

Copiando y convirtiendo archivos con diferente formato

 1. Explica què fa l’ordre ‘dd if=/dev/fd0 of=disquet.img bs=512’.

  Crea una còpia d’un disquet a un fitxer, bit per bit.

Moviendo Archivos

 1. Explica què fa l’ordre mv -v -i ~/.ocult.txt ~/copia.

  Mou el fitxer .ocult al directori copia, informant del que copia i demanant confirmació per a sobrescriure.

Creando directorios

 1. Crea el directori ~/hola/q/tal/m/agraden/els/directoris/llargs/amb/molts/i/molts/noms
 mkdir -p ~/hola/q/tal/m/agraden/els/directoris/llargs/amb/molts/i/molts/noms

Entendiendo la jerarquía del sistema de ficheros

 1. Compuc fer que cada vegada que es cree un usuari en el seu ~ aparega el directori public_html. Pista /etc/skel

  Creant el directori dins /etc/skel/

Localización de ficheros

11.Explica que fa l’ordre updatedb; locate bash

Actualitza la base de dades de locate, i busca on es troba bash

PREGUNTAS PRETEST

 1. ¿Que comando de búsqueda de ficheros utiliza una base de datos?

locate

 1. ¿Donde se encuentra el núcleo (kernel) del sistema?

A /boot hi ha l’executable, les fonts a /usr/src

 1. ¿Que tipo de link puede apuntar a distintos sistemas de ficheros?

Soft-link

 1. ¿Que comando se utiliza para listar los ficheros de un directorio?

ls

 1. ¿Que comando se utiliza para crear un directorio?

mkdir

 1. ¿Que comando puede utilizarse para crear un fichero vacío?

touch

 1. ¿Que comando se emplea para buscar un comando en la ruta de PATH?

which o locate

 1. ¿Que comando busca recursivamente un fichero en un directorio?

grep

PREGUNTAS TEST

 1. ¿Cual de los siguientes ejemplos muestra la utilización de un path absoluto?

  A. ls

  B. ls –al

  C. ls /home/angie

  D. /bin/ls

 2. El comando ls a* mostrará todas las entradas que comiencen por la letra a en el directorio actual.

 3. ¿Cual de los siguientes comandos creará un nuevo fichero con el nombre nuestrogrupo?

  A. file nuestrogrupo

  B. touch nuestrogrupo

  C. ls nuestrogrupo

  D. mkfile nuestrogrupo

 4. ¿Que comando se utiliza para cambiar el nombre del fichero nuestrogrupo a migrupo?

  A. rn nuestrogrupo migrupo

  B. rn migrupo nuestrogrupo

  C. mv nuestrogrupo migrupo

  D. mv migrupo nuestrogrupo

 5. El comando dd se utiliza para copiar ficheros con conversión simultánea.

 6. ¿Que directorio contiene el núcleo (kernel) del sistema?

  A. /etc

  B. /

  C. /boot

  D. /proc

 7. ¿Que directorio contiene los ficheros de configuración del sistema?

  A. /etc

  B. /

  C. /boot

  D. /proc

 8. ¿Que directorio contiene el directorio home del usuario root?

  A. /home

  B. /root

  C. /sbin

  D. /usr

 9. ¿Que directorio contiene los ficheros de correo?

  A. /proc/mail

  B. /var/spool

  C. /var/mail

  D. /usr/mail

 10. ¿Que utilidad se utiliza para actualizar la base de datos slocate?

  A. locate

  B. find

  C. whereis

  D. updatedb

 11. El comando which se utiliza para mostrar el path de un comando determinado.

 12. ¿Cual de los resultados siguientes ocurre cuando se copia un soft link?

  A. Se crea una nueva copia del soft link.

  B. Se crea un hard link hacia el fichero original.

  C. Se crea un hard link hacia el soft link.

  D. Se crea una nueva copia del fichero original.

last updated on 11 Apr 2015, 7:47 p.m.
Back