Bash

Bash

Usando la Línea de Comandos

grap@lax:~$ pwd /home/grap

grap@lax:~$ hostname lax

 grap@lax:~$ host [TAB][TAB]
 host   hostid  hostname 
 grap@lax:~$ cat /etc/* | grep tab 

Comodines

Mostra tots els noms dels fitxers que començin per un numero entre 1 i 9 seguits de qualsevol cosa

Mostra tots els noms dels fitxers que el seu nom començi per un nombre entre el 1 i el 31, que també sigui de qualsevol any entre 2000 i 2009 (o lletra)

Mostra tots els noms dels fitxers que començin per 1 seguits de qualsevol cosa que no sigui un numero entre 0 i 9, també seguit d’un únic caràcter

Mostra tots els noms dels fitxers que acabin per un caràcter seguit de una a i un altre caràcter o lletra, també acabat en .dat

Alias de comandos

Prova-les següents comandes en /usr/share/doc

alias llistats="ls -R /usr/share/doc/*"

alias troba_textos="ls -R /usr/share/doc/*.txt"

alias troba_exemples="grep -r example /usr/share/doc/ "

PATH

grap@lax:~$ echo $PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

Perquè només s’inclouria només comandes destinades a ser executades per l’usuari administrador

Variables Comunes

alias qui_soc_jo="whoami"

alias a_casa="ls ~"

Configurando el prompt

grap@lax:~$

PS1=”\t |\w ”

Otras Variables

alias amb_a=" ls | grep a ; echo $? "

Usando el historial de comandos

Representa l’ordre que s’ha introduït anteriorment

Obteniendo Ayuda con las Páginas Man

Executar l’ordre man ls i cercar prement la tecla /. Es pot premer la tecla N per mostrar el

grap@lax:~ $ man -W cp /usr/share/man/man1/cp.1.gz

Buscando con whatis

grap@lax:~ $ whereis passwd passwd: /usr/bin/passwd /etc/passwd /usr/share/man/man5/passwd.5.gz /usr/share/man/man1/passwd.1.gz

grap@lax:~ $ whatis passwd passwd(1) - modify a user's password passwd(1ssl) - compute password hashes passwd(5), master.passwd(5) - format of the password file slapd-passwd(5) - /etc/passwd backend to slapd

Test

Preguntas Pre-TEST

.bashrc situado en el home del usuario

Añadiendolo a /etc/bash.bashrc

echo $HISTSIZE

o

franhp@gandalf:~ $ du -hs .bash_history 12K .bash_history

El tabulador

fc

.bash_history

echo $HOME

./programa

pipe o |

-R

Preguntas TEST

 1. Que shell es usada por defecto en los sistemas GNU/Linux? A. csh B. rsh C. bash D. tcsh

 2. Que fichero contiene los shells disponibles para el sistema?

A. /etc/passwd B. /etc/command C. /etc/bash D. /etc/shells

 1. Cual es el comando usado para cambiar el shell por defecto para el BASH2? A. chng -s /bin/bash2 B. chsh -s /bin/bash2 C. shell -c /bin/bash2 D. default -shell /bin/bash2

 2. Cual es el formato correcto para introducir un comando en la linea de comandos? A. command B. command options C. command arguments options D. command options arguments

 3. Se pueden poner varios comandos en la misma linea separados porque carácter? A. . B. ; C. , D. \

 4. Que combinación de teclas es usada para introducir un comando en varias lineas? A. “” B. \ Enter C. / Enter D. Tab-Enter

 5. Que tecla, presionada una vez, es usada para completar los comandos? A. Tab B. Esc C. Enter D. Ctrl

 6. Que tecla, cuando es presionada dos veces, es usada para completar los comandos? A. Tab B. Esc C. Enter D. Ctrl

 7. Que fichero contiene las variables del sistema que tiene el shell bash? A. /bash B. /bin/bash C. /etc/bash D. /etc/profile

 8. ___hará que se ejecute el script llamado update_mozilla guardado en tu directorio home, desde ese directorio.

./update_mozilla

 1. Cuando se hacen cambios a las variables del entorno, que comando debe de usarse para asegurarse de que los cambios están disponibles para la shell? A. save B. remember C. export D. echo

 2. Que variable de entorno se usa para personalizar el prompt? A. PS1 B. prompt C. shell D. display

 3. Que fichero contiene la asignación a la carpeta del usuario home? A. /etc/home B. /etc/profile C. /etc/passwd D. /etc/users

 4. Que comando lista los comandos ejecutados anteriormente? A. commands B. review C. history D. export

 5. Que tecla permite ver el último comando ejecutado? A. down arrow B. up arrow C. right arrow D. left arrow

 6. Que comando te permite usar el editor por defecto para editar varios comandos del archivo historico? A. history B. edit C. fc D. view

 7. Es posible ejecutar comandos que no están en el PATH, si conoces la ruta completa y el nombre del comando A. Verdadero B. Falso

last updated on 11 Apr 2015, 7:47 p.m.
Back